Medierea în conflictele comerciale

În domeniul comercial se recurge frecvent la mediere, în primul rând motivat de faptul că toate costurile pe care le implică o astfel de procedură sunt reduse în comparaţie cu cele ocazionate de calea litigioasă.
De asemenea, confidenţialitatea, precum şi păstrarea sau consolidarea relaţiilor de afaceri constituie alte argumente pentru care medierea înregistrează un real succes în cadrul de afaceri românesc actual.
Medierea poate fi o alternativeă la procedurile prealabile în cazul litigiilor comerciale având avantajul că poate interveni atât înaintea declanşării unui proces în faţa instanţelor de judecată, cât şi în etapa procesuală, după ce s-a formulat cerere de chemare în judecată, apel sau recurs.
Se pot rezolva pe calea medierii urmatoarele tipuri de conflicte:

 • Conflictele izorâte din executarea, interpretarea şi rezilierea contractelor comerciale,
 • Se poate stabili modalitatea concretă de aducere la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract,
 • Modul de eşalonare a plaţii unei datorii comerciale,
 • Conflicte cu asociația de locatari,
 • Modul în care poate înceta un contract comercial în cazul în care contractul nu conţine o clauză de denunţare unilaterală,
 • Stingerea anumitor obligaţii asumate prin contract,
 • Litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale,
 • Litigii apărute între asociaţi, acţionari,
 • Litigii privind recuperarea de creanţe,
 • Procedura somaţiei de plată,
 • Procedura insolvenţei şi faliment,
 • Executarea silită,
 • Litigii intervenite între clienţi şi bancă,
 • Depunerea de reclamaţii la ANPC si BNR,
 • Orice litigiu ivit cu ocazia derulării contractelor de leasing
 • Orice litigiu ivit cu ocazia derulării contractelor de asigurări,
 • În domeniul comerţului electronic, medierea se poate aplica în special în cazul magazinelor de comerţ electronic, în cazul în clienţii au anumite nemulţumiri legate de produsele livrate în urma comenzilor on-line,
 • Orice conflicte de natură financiară,
 • Alte tipuri de litigii comerciale.

Avantaje:

 • Rezolvarea mai rapidă a conflictelor,
 • Reducerea costurilor de rezolvare a conflictelor,
 • Creşterea profitului,
 • Societatea deţine controlul asupra rezultatului la care se ajunge,
 • Permite găsirea unei soluţii creative de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate părţile câştigă,
 • Păstrarea unei depline confidenţialităţi asupra desfăşurării şi rezultatelor medierii,
 • Diminuarea efectelor negative ale conflictului asupra afacerii dumneavoastră,
 • Reducerea tensiunilor cu şi dintre angajaţi,
 • Reducerea ostilităţii şi a climatului conflictual,
 • Prevenirea apariţiei altor conflicte,
 • Conservarea şi întărirea relaţiilor de afaceri existente.

Ţinând cont de natura domeniului – comercial, conflicte care apar sunt determinate de modul de încheiere, executare, interpretarea contractelor comerciale.
În situaţia în care în urma procedurii de mediere, se ajunge la o înțelegere comună, această înţelegere îmbracă forma unui acord scris ce poate fi autentificat la notar. În măsura în care acordul conţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, acesta constituie titlu executoriu.
De asemenea, acordul încheiat între părţi în urma procedurii de mediere, constituie act adițional la contractul încheiat între părți iniţial, dacă părțile nu doresc încheierea unui act adițional cu termenii cuprinşi în acordul de mediere.
Foarte important, este de reţinut faptul că soluţionarea prin mediere a unui conflict aflat pe rolul instanţelor de judecată, conduce la dreptul de a solicita returnarea taxelor de timbru.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin întermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.